golang orm你中意哪一款?

发布于2018-03-02 作者shen100 1290次浏览 已结束

golang orm大家喜欢用哪个呢?

以下提供几个,供大家投票。

(如果还有其他推荐的,请在下方回复)

收藏
5回复
shen1001楼•2018-03-02

我顶下gorm, golang123用的是gorm

三思而行2楼•2018-03-04
shen1001楼回复

我也顶gorm,我用的gorm

shen1003楼•2018-03-10

大家还有没有其他推荐的orm?

jicg4楼•2018-08-24

gorm用起来非常的方便

// 一般查询,只需一句话解决
func  QueryUserByName(name string) (user User, err error) {
	return user, db.Where("name = ?", name).Take(&user).Error
}
jacktest5楼•2018-08-29