Go 数组

 • 数组是一个具有相同数据类型的元素组成的固定长度有序集合
 • 在Go语言中,数组是值类型,长度是类型的组成部分,也就是说”[10]int“和“[20]int”是完全不同的两种数组类型。
 • 同类型的两个数组支持”==”和”!=”比较,但是不能比较大小。
 • 数组作为参数时,函数内部不改变数组内部的值,除非是传入数组的指针。
 • 数组的指针:*[3]int
 • 指针数组:[2]*int

示例1:

 1. package main
 2. import "fmt"
 3. func main() {
 4. // 这里我们创建了一个具有5个元素的整型数组
 5. // 元素的数据类型和数组长度都是数组的一部分
 6. // 默认情况下,数组元素都是零值
 7. // 对于整数,零值就是0
 8. var a [5]int
 9. fmt.Println("emp:", a)
 10. // 我们可以使用索引来设置数组元素的值,就像这样
 11. // "array[index] = value" 或者使用索引来获取元素值,
 12. // 就像这样"array[index]"
 13. a[4] = 100
 14. fmt.Println("set:", a)
 15. fmt.Println("get:", a[4])
 16. // 内置的len函数返回数组的长度
 17. fmt.Println("len:", len(a))
 18. // 这种方法可以同时定义和初始化一个数组
 19. b := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}
 20. fmt.Println("dcl:", b)
 21. // 数组都是一维的,但是你可以把数组的元素定义为一个数组
 22. // 来获取多维数组结构
 23. var twoD [2][3]int
 24. for i := 0; i < 2; i++ {
 25. for j := 0; j < 3; j++ {
 26. twoD[i][j] = i + j
 27. }
 28. }
 29. fmt.Println("2d: ", twoD)
 30. }

输出结果为

 1. emp: [0 0 0 0 0]
 2. set: [0 0 0 0 100]
 3. get: 100
 4. len: 5
 5. dcl: [1 2 3 4 5]
 6. 2d: [[0 1 2] [1 2 3]]

拥有固定长度是数组的一个特点,但是这个特点有时候会带来很多不便,尤其在一个集合元素个数不固定的情况下。这个时候我们更多地使用切片

示例2:

可以用new创建数组,并返回数组的指针

 1. package main
 2. import "fmt"
 3. func main() {
 4. var a = new([5]int)
 5. test(a)
 6. fmt.Println(a, len(a))
 7. }
 8. func test(a *[5]int) {
 9. a[1] = 5
 10. }

输出结果:

 1. &[0 5 0 0 0] 5

示例3:

 1. package main
 2. import "fmt"
 3. func main() {
 4. a := [...]User{
 5. {0, "User0"},
 6. {8, "User8"},
 7. }
 8. b := [...]*User{
 9. {0, "User0"},
 10. {8, "User8"},
 11. }
 12. fmt.Println(a, len(a))
 13. fmt.Println(b, len(b))
 14. }
 15. type User struct {
 16. Id int
 17. Name string
 18. }

输出结果:

 1. [{0 User0} {8 User8}] 2
 2. [0x1f216130 0x1f216140] 2
上一篇: Go 数字解析
下一篇: Go 方法