Go数值

Go有很多种数据类型,包括字符串类型,整型,浮点型,布尔型等等,这里有几个基础的例子。

 1. package main
 2. import "fmt"
 3. func main() {
 4. // 字符串可以使用"+"连接
 5. fmt.Println("go" + "lang")
 6. //整型和浮点型
 7. fmt.Println("1+1 =", 1+1)
 8. fmt.Println("7.0/3.0 =", 7.0/3.0)
 9. // 布尔型的几种操作符
 10. fmt.Println(true && false)
 11. fmt.Println(true || false)
 12. fmt.Println(!true)
 13. }

输出结果为

 1. golang
 2. 1+1 = 2
 3. 7.0/3.0 = 2.3333333333333335
 4. false
 5. true
 6. false
上一篇: Go 接口
下一篇: Go 数字解析