Go 函数定义

函数是Go语言的重要内容。

 1. package main
 2. import "fmt"
 3. // 这个函数计算两个int型输入数据的和,并返回int型的和
 4. func plus(a int, b int) int {
 5. // Go需要使用return语句显式地返回值
 6. return a + b
 7. }
 8. func main() {
 9. // 函数的调用方式很简单
 10. // "名称(参数列表)"
 11. res := plus(1, 2)
 12. fmt.Println("1+2 =", res)
 13. }

输出结果为

 1. 1+2 = 3

Go的函数还有很多其他的特性,其中一个就是多返回值,我们下面会看到。

下一篇: Go 切片